Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการ "โครงการเชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และ กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

cc_1

cc_2

cc_3

cc_5

cc_7

cc_8

cc_11

cc_12

cc_15

cc_16

cc_17

cc_18

cc_19

cc_20

cc_22

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558992