Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน ร่วมจัดโครงการเสวนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนงานคลังภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน  ร่วมจัดโครงการเสวนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนงานคลังภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดย ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาผู้สูงอายุ สภาหมอเมือง และคลังภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย

dd_1

dd_2

dd_3

dd_4

dd_5

dd_6

dd_7

dd_8

dd_9

dd_12

dd_13

dd_14

dd_16

dd_15

dd_17

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559028