Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดสรุปบทเรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ร่วมกับเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดสรุปบทเรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ร่วมกับเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

7

4

1

3

2

5

8

9

10

11

13

12

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559023