Home

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทยในล้านนา นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทยในล้านนา นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”  The 7th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2017 : A Variety of Ethnic Heritage ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

1

2

4

3

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559011