Home

คณะการสื่อสารมลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือ

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมกับคณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน  และนางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยสังคม กับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559013