Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/2560

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 2560 เวลา 13.00-18.30 น.

1

2

3

4

5

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558968