Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยางฮอม (เขตโรงพยาบาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยางฮอม (เขตโรงพยาบาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นักวิจัยในกลุ่มงาน เครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในงาน

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการในโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน”  โดยโครงการได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนฯ จำนวน 30,000 บาท

2

3

1

11

9

12

10

13

14

15

5

7

6

8

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558954