Home

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร หรือ อพท.4 ผลักดันให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านออกสู่สายตานักท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร หรือ อพท.4 ผลักดันให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านออกสู่สายตานักท่องเที่ยว โดยให้ที่ปรึกษาโครงการนำโดยศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และจัดการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ หอศิลป์ดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะในพื้นที่มรดกโลก (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร) ที่อพท.สนับสนุนงบประมาณ

ภายหลังจากการประกวดมีการนำผลงานของผู้ชนะการประกวดมาจัดแสดงเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และมูลค่าจากการท่องเที่ยว

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดงดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ตลาดปสาน จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ตลาดริมตลิ่ง แลนด์อาร์ตท่าชัย

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ตลาดถนนคนเดินริมน้ำ หน้าวัดราชธานี

จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  ณ ตลาดปสาน จังหวัดสุโขทัย
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558962