Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบงบประมาณในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายในภาคเหนือตอนบน จำนวน 50,000 บาท

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบงบประมาณในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายสำหรับจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ วันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557832