Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และนักวิจัยในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโอกาสมาเยี่่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และหารือเรื่องการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน วันที่ 27 เมษายน 2560

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และนักวิจัยในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโอกาสมาเยี่่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเรื่องการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน วันที่ 27 เมษายน 2560

2

1

3

4

5

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558975