Home

นักวิจัยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนาและกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ และคณะโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ท่านและคณะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา

นักวิจัยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนาและกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ และคณะโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ท่านและคณะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

3

2

1

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559010