Home

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมของกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

1

2

3

4

5

6

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559034