Home

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

1

0

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558982