Home

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

1

2

3

4

7

5

8

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559022