Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคมให้การต้อนรับ ผศ.ดร. กวินธร เสถียน ที่มานิเทศงานงานนักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

04

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กวินธร เสถียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถาบันและนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

03

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582607