Home

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ อาคารกาญจนาภิเษก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดเชตุพน วันที่ 23 ธันวาคม 2560

IMG_0091

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา มอบหมายให้ นางจิราพร เรือนชุ่มเชย (นักวิจัย) และทีมงาน เข้าร่วม โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ อาคารกาญจนาภิเษก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดเชตุพน วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทยในล้านนา และกลุ่มวิจัยปัญหาสังคมและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และชมรมคลังปัญญาจังหวัดเชียงราย

 

http://www.sri.cmu.ac.th/~lelc/index.php/85-60-23-2560

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559039