Home

การพัฒนาความร่วมมือสองสถาบัน ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเชียงรายเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

1

การพัฒนาความร่วมมือสองสถาบัน ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยร่วมกับทีมงานอาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนำโดย อาจารย์นิตยา บุญทิม พบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเชียงรายเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

2

5

4

6

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558959