Home

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการสสส.ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการสสส.ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2

3

4

5

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557814