Home

ดร.บานจิตร สายรอคำ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

7
ดร.บานจิตร สายรอคำ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่ สถาบันวิจัยสังคมได้มีนโยบายที่จะมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และเป็นการยกย่องบุคลากรของสถาบันวิจัยสังคมที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
3
2
1
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558986