Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพร้าว

1.  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอำเภอพร้าว มีดังนี้

                1.1  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  ตามพระราชดำริ  ดอยม่อนล้าน  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

                1.2  วัดดอยแม่ปั๋ง

                1.3  วัดถ้ำดอกคำ

                1.4  วัดพระเจ้าล้านทอง

                1.5  วัดพระธาตุกลางใจเมือง

1.6  โบราณสถานพระธาตุม่วงเนิ้ง

1.7  วัดศรีดอนไชยทรายมูล (สถานที่ประดิษฐ์พระฝนแสนห่า)

1.8  วัดพระเจ้าตนหลวง (พระเจ้านั่งช้าง)  และพระธาตุดอยกาหลง

1.9  วัดพระธาตุนางแล

1.10 ถ้ำหลากลาน

1.11 น้ำตกผาตั้งและวังชมภู 

               1.12 น้ำตกผาลาด

1.13 น้ำตกคะนึงนาง

1.14 อ่างเก็บน้ำแม่วะ

1.15 น้ำตกตาดเหมย

1.16 ประตูผาและน้ำตกตาดยาว

1.17 น้ำตกม่อนหินไหล

       1.18 น้ำพุร้อนหนองครก

2.  ตำนาน  ประวัติความเป็นมา 

                2.1  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  ตามพระราชดำริ  ดอยม่อนล้าน  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

                                เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร พื้นที่บริเวณดอยม่อนล้าน ณ จุดความสูง 1,360 เมตร ใกล้บ้านอาแย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว           จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า          และพันธุ์พืช  ว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง ทำไร่หมุนเวียน เป็นแนวกว้างประมาณ  11,000 ไร่   ถ้าไม่มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม พื้นที่ป่าก็จะถูกบุกรุกเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น  จะส่งผลกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำแม่งัดเป็นสาขาของลุ่มน้ำปิงตอนบนและจะเป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดลดลง  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวเชียงใหม่

 

 พระราชดำริ

เมื่อวันที่  28  มกราคม  2547

 1.  โปรดเกล้าให้ตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน

2.  ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ที่สูงกว่า 1,400 ม.  ให้ปลูกป่า และผู้แทนหมู่บ้านที่เข้าเฝ้าทั้ง 3 หมู่บ้าน ก็เห็นด้วยกับพระราชดำริ

3.  มีพระราชประสงค์ให้ปลูกต้นกันชงในโครงการฯ เพื่อนำเส้นใยมาใช้ทอผ้า  เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มของราษฎรชาวเขาในพื้นที่

เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2548

1.  การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ให้ใช้ไม้ในท้องถิ่น อาทิ นางพญาเสือโคร่ง จำปีป่า  มะยมป่า  มะขามป้อม

2.  ทำการเพาะขยายพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธ์ อาทิ จำปีป่า มณฑาดอย ตะไคร้ต้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อช่วยอนุรักษ์มิให้สูญพันธุ์

3.  ทำการทดลองเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์  ไก่ฟ้าหลังเงิน และนกแว่น ซึ่งเป็นนกที่เคยพบในพื้นที่

4. พัฒนาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน   ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดตั้งสถานีฯ  เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎร  ในการทำการเกษตร   อย่างถูกหลักวิชาการ  โดยใช้พื้นที่อย่างจำกัด  แต่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  พอเลี้ยงตนเองได้

2.  ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า  ทำการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด  ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำปิงตอนบน  ให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม

3.  สร้างงานให้ราษฎร  ให้มีอาชีพ มีรายได้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4.  สร้างชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด  และสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่จะลำเลียงจากพื้นที่ตอนเหนือ ผ่านไปยังอำเภอเมืองเชียงใหม่

5.  พัฒนาสถานีฯ  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศน์

ด้านการท่องเที่ยว

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี          ภูมิประเทศ อันสวยงาม  ณ จุดยอดดอยม่อนล้าน มีความสูง  1,696 เมตรอุณหภูมิต่ำสุดที่ 4 องศา  มีแม่คะนิ้ง(เหมยขาบ) เกาะตามใบไม้ และยอดหญ้า   สามารถมองเห็นทะเลหมอก ทิวทัศน์ดอยหลวงเชียงดาว  จุดชมทัศนียภาพของ  3  อำเภอมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น  -  ตกที่ไม่เหมือนใคร   มองเห็นวิวอำเภอพร้าวได้ทั้งอำเภอ  ในยามค่ำคืนยังได้ชมดาวบนดินที่ม่อนล้าน และยังได้สัมผัสกับพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด 

 

2.2  วัดดอยแม่ปั๋ง

ตั้งอยู่บ้านแม่ปั๋ง  หมู่ที่  5  ตำบลแม่ปั๋ง  อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เป็นระยะทางประมาณ  76  กิโลเมตร ตั้งอยู่บนดอยทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเป็นตำหนักหรือวังเก่าของเจ้านายสมัยโบราณ ที่มีชื่อสียง คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโน มรณภาพเมื่อ พ.ศ.2530 ปัจจุบันนี้วัดดอยแม่ปั๋งมีอัฐิของหลวงปู่และหุ่นขี้ผึงรูปเหมือนประดิษฐานอยู่ เพื่อให้สาธุชนสักการบูชาได้ตลอดเวลา

2.3  วัดถ้ำดอกคำ

                  ตั้งอยู่บ้านสหกรณ์ดำริ  หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำแพร่  ซึ่งมีรูปลักษณะรอยประทับนั่ง  รอยพระหัตถ์หรือรอยนิ้วมือเป็นสิ่งของสำหรับระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดพุทธารมณ์ปิติ  และโน้มน้าวจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และให้มีการอนุรักษ์พัฒนาปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสืบไป 

2.4  พระเจ้าล้านทอง 

เรียกอีกนามว่า  “พระเจ้าหลวง”  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างมานานสมัยเวียง พร้าววังหิน             เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  เนื้อทองสำริด  ขนาดหน้าตัก  180  เซนติเมตร  สูงรวมทั้งฐาน  274  เซนติเมตร   ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุตามประกาศกรมศิลปากรเมื่อวันที่  5  เดือนมกราคม  พ.ศ.2528  ตั้งอยู่             บ้านหนองปลามัน  หมู่ที่  1  ตำบลน้ำแพร่

2.5  วัดพระธาตุกลางใจเมือง 

วัดพระธาตุกลางใจเมือง  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านศรีค้ำ  หมู่ที่  8  ตำบลสันทราย  วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 7 ค้ำ ปีชวด พุทธศักราช 1928 โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช  พระผู้สร้างประทานนามว่า  “วัดสะดือเมือง”  อันหมายถึงจุดศูนย์กลางของเวียงพร้าววังหิน  เปรียบได้กับสะดือของร่างกาย  ในการสร้าง             วัดพระธาตุกลางใจเมืองในครั้งนั้น  ได้มีการปลูกไม้ศรีมหาโพธิ์ (ไม้ศรี – อ่านออกเสียงตามภาษาล้านนาว่า            ไม้สะหลี) ด้วย  ตามประเพณีการสร้างวัดในสมัยโบราณราชประเพณีของล้านนาไทย

2.6  โบราณสถานพระธาตุม่วงเนิ้ง

พระธาตุม่วงเนิ้ง  ตั้งอยู่บ้านป่าห้า  หมู่ที่  5  ตำบลโหล่งขอด  เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอพร้าว  มีผู้คนนับถือสักการะบูชามานานหลายชั่วอายุคน  มีท่านผู้เฒ่าแห่งหมู่บ้านตำบลโหล่งขอดเล่าสืบต่อกันมาว่า  พระธาตุมีอายุมานานประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้ว  ถ้านั่งรถยนต์ผ่านถนนสาย       เชียงใหม่-พร้าว ระหว่างกิโลเมตรที่ 67 ของตำบลโหล่งขอดมองขึ้นไปทางทิศตะวันออกของฟากถนนประมาณ  800  เมตร  จะสามารถมองเห็นยอดพระธาตุที่โดดเด่นแทรกอยู่กลางแมกไม้บนภูเขา

2.7  วัดศรีดอนไชยทรายมูล (สถานที่ประดิษฐ์พระฝนแสนห่า)

ตั้งอยู่บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่  5  บ้านหนองอ้อ  ตำบลเวียง  มีประวัติดังนี้  ประมาณ พ.ศ.1990 – 2004  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์  ปางมารวิชัย  พระโมลีเป็นไม้  สูง  51  นิ้ว  กว้าง  49  นิ้ว  หน้า  19  นิ้ว      ฐานฝังลงแท่นแก้วหรือชุกชี  ที่ฐานไม่มีคำจารึก  พระพุทธรูปองค์นี้คนทั่วไปเรียกว่า  “พระฝนแสนห่า”  ศิลปกรรมแบบเชียงแสน

2.8  วัดพระเจ้าตนหลวง (พระเจ้านั่งช้าง)  และพระธาตุดอยกาหลง

ตั้งอยู่บ้านสบปั๋ง หมู่ที่ 4  ตำบลแม่ปั๋ง ตั้งอยู่ติดถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 เป็นระยะทางประมาณ  76  กิโลเมตร พระธาตุดอยกาหลงและวัดพระเจ้าตนหลวง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4  บ้านสบปั๋ง  ตำบลแม่ปั๋ง  มีประเพณีในการสรงน้ำพระธาตุทำบุญทุก ๆ เดือน  8  เหนือ ขึ้น  15  ค่ำ  เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด

2.9  วัดพระธาตุนางแล

วัดพระธาตุดอยนางแล  หรือพระธาตุดอยกิ่วแลหรืออีกชื่อหนึ่งว่า  พระธาตุดอยนกแล  ปัจจุบันตั้งอยู่บนเขาเตี้ย ๆ ระหว่างอาณาเขตของหมู่ที่  4  บ้านท่ามะเกี๋ยงและหมู่ที่  5  บ้านสันปง  ตำบล               สันทราย  ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในความดูแลของพระครูปัญญาธีรยุต รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว

2.10  ถ้ำหลากลาน

ตั้งอยู่หมู่บ้านทุ่งกู่  หมู่ที่  2  ตำบลป่าตุ้ม  ลักษณะเป็นถ้ำปิดและมีองค์เจดีย์เก่าแก่ประดิษฐานอยู่  สามารถเดินทางเข้าไปชมได้โดยรถยนต์และการเดินเท้า

2.11  น้ำตกผาตั้งและวังชมภู 

ตั้งอยู่หมู่บ้านสหกรณ์แปลง 5  หมู่ที่  11  ตำบลป่าตุ้ม  เป็นน้ำตกชั้นเดียวและมีแอ่งน้ำรองรับ                ซึ่งน้ำตกลงมาโดยมีหินรองรับทำให้เกิดการแตกกระจายเป็นละอองน้ำไปทั่วบริเวณน้ำเป็นที่สวยงามยิ่ง  สามารถเดินทางเข้าไปชมได้โดยทางรถยนต์และเดินเท้า

2.12  น้ำตกผาลาด

ตั้งอยู่หมู่บ้านสหกรณ์แปลง 5  หมู่ที่  11  ตำบลป่าตุ้ม  เป็นน้ำตกสองชั้นและมีแอ่งน้ำรองรับ                อยู่ใต้น้ำตก สายน้ำเย็นชุ่มชื่นและสามารถลงเล่นน้ำได้  สามารถเดินทางเข้าไปชมได้โดยทางรถยนต์และ          การเดินเท้า

2.13  น้ำตกคนึงนาง

ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าฮิ้น  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านโป่ง  เป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสวยงาม  บรรยายกาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน

2.14  อ่างเก็บน้ำแม่วะ

ตั้งติดถนนสายพร้าว-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1150  ณ หมู่บ้านป่าฮิ้น  หมู่ที่  4  ตำบล       บ้านโป่ง  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความสวยงาม  เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

2.15  น้ำตกตาดเหมย

ตั้งอยู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ที่  7  ตำบลโหล่งขอด  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและร่มรื่นซึ่ง         ยังคงความเป็นธรรมชาติ และบริเวณน้ำตกยังมีต้นกุหลาบพันปีขึ้นอยู่

  2.16  ประตูผาและน้ำตกตาดยาว

ตั้งอยู่หมู่บ้านไชยงาม  หมู่ที่  9  ตำบลแม่แวน  มีพระธาตุเก่าแก่ประดิษฐาน เป็นผาหินที่มีลักษณะคล้ายประตู และน้ำตกผาลาดเป็นที่น้ำตกเชิงอนุรักษ์ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง

  2.17  น้ำตกม่อนหินไหล

ตั้งอยู่หมู่บ้านม่อนหินไหล  หมู่ที่  9  ตำบลแม่ปั๋ง  เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  เป็นน้ำตกสูง สวยงามและมีป่าไม้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์  ในฤดูน้ำหลากสามารถมองเห็นสายน้ำตกได้แต่ไกล  เมื่อเดินทางเข้าสู่ตำบลแม่ปั๋ง มองจากถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ทางหลวงหมายเลข 1001  ไปทางดอยสูงทางทิศตะวันตก

  2.18  บ่อน้ำร้อนบ้านโป่งบัวบาน

ตั้งอยู่หมู่บ้านโป่งบัวบ้าน  หมู่ที่  11  ตำบลแม่ปั๋ง  เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตาม            ธรรมชาติ  ชาวบ้านใช้น้ำจากบ่อน้ำร้อนอาบน้ำในหน้าหนาว

  2.19  บ่อน้ำร้อนบ้านหนองครก

ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองครก  หมู่ที่  9  ตำบลสันทราย  เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ                    มีทั้งหมดอยู่  3  บ่อ  อุณหภูมิประมาณ  90  องศาเซลเซียส  แวดล้อมไปด้วยป่าเขาและพันธุ์ไม้ธรรมชาติและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการในการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ  ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย  มีห้องอาบน้ำแร่ให้บริการ

   2.20  น้ำตกห้วยป่าพลู

ตั้งอยู่หมู่บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่  11  ตำบลสันทราย  เป็นน้ำตกตามธรรมชาติ  มี  3  ชั้น  ภูมิทัศน์โดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และเสียงนกป่าร้อง  สามารถเดินทางโดยรถยนต์และเดินเท้าเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกธรรมชาตินี้ได้

  2.21  ถ้ำผาแดง

ตั้งอยู่หมู่บ้านผาแดง  หมู่ที่  14  ตำบลสันทราย  เป็นถ้ำที่ลึกและภายในถ้ำกว้างใหญ่ถึงขนาดที่ว่าสามารถเล่นฟุตบอลภายในถ้ำได้  และยังมีหินย้อยหินงอกที่สวยงามเรียงรายอยู่มากมาย  การเดินทางโดยรถยนต์และเดินทางเข้าไปในถ้ำ

3.  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม  มีดังนี้

                3.1  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  (การคมนาคม)

                                3.1.1  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง  ตามพระราชดำริ  ดอยม่อนล้าน  อำเภอพร้าว           จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางการเดินทางจากเชียงใหม่ – อำเภอพร้าว

1.  ไปตามทางหลวงหมายเลข   1001 เชียงใหม่ - พร้าวระยะทางประมาณ  94  กม.                                                 

2.  ไปตามทางหลวงหมายเลข   107    เชียงใหม่ - ฝางระยะทางประมาณ  83  กม.              

แยกขวาไป ตามทางหลวงหมายเลข 1150

3.  ไปตามทางหลวงหมายเลข  118  เชียงใหม่ - เชียงรายระยะทางประมาณ 93   กม.

แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1150

เส้นทางการเดินทางจากอำเภอพร้าว – สถานีฯ

                          -  แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก  ตำบลป่าตุ้ม   (ระหว่างกิโลเมตรที่ 32 – 33)   ขึ้นไปถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  ระยะทาง  27 กม. และต่อไปยังสถานีฯ  อีก  2  กม.   (เป็นถนนดินลูกรัง)                           

                          -  ไปตามถนนพร้าว  –  เวียงป่าเป้า   ถึงกม. ที่ 52  แยกซ้ายขึ้นที่บ้านขุนแจ๋ผ่านหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว ระยะทาง 17 กม.  ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม และต่อไปสถานีฯ รวมระยะทาง 39 กม.     (เป็นถนนดินลูกรัง)

3.2  ที่พัก

       -  บ้านพักที่สถานีฯ  จำนวน  10  หลัง  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม  จำนวน  5  หลัง

3.3  สิ่งอำนวยความสะดวก

 -  ห้องน้ำ 

 -  ที่พัก

3.4  สิ่งดึงดูดใจ

        -  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีภูมิประเทศ อันสวยงาม  ณ จุดยอดดอยม่อนล้าน มีความสูง  1,696 เมตรอุณหภูมิต่ำสุดที่ 4 องศา  มีแม่คะนิ้ง(เหมยขาบ) เกาะตามใบไม้ และยอดหญ้า   สามารถมองเห็นทะเลหมอก ทิวทัศน์ดอยหลวงเชียงดาว  จุดชมทัศนียภาพของ  3  อำเภอมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น  -  ตกที่ไม่เหมือนใคร   มองเห็นวิวอำเภอพร้าวได้ทั้งอำเภอ  ในยามค่ำคืนยังได้ชมดาวบนดินที่ม่อนล้าน และยังได้สัมผัสกับพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด 

3.5  กิจกรรม

        -  ประเพณีวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม  เช่น  การโล้ชิงช้า หรือการเต้นระบำ    แบบอาข่า

         -  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ยอดดอยม่อนล้าน  จุดที่ 2   ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของพันธุ์ไม้  จุดที่ 3  ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ  จุดที่  4  ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เรื่องการเกษตร และป่าไม้

 

ที่พักในอำเภอพร้าว

1.  โรงแรมประดิษฐ์  ต.เวียง  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 475506

2.  ลานคูณวิวดอย  ต.ทุ่งหลวง  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 889816

3.  อ้อมดอยรีสอร์ท  ต.น้ำแพร่  144 หมู่  2  ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9255855 , 084 – 1299855 , 086 -  6630690

4.  83  บังกะโล  ต.ป่าตุ้ม  หมายเลขโทรศัพท์  053 - 475215

5.  ฮักมีรีสอร์ท  ต.โหล่งขอด  185  หมู่  2  ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

หมายเลขโทรศัพท์  089- 4355454

6.  ดอยฝรั่งบังกะโล  ต.ป่าไหน่ 

(ที่มา : ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690792