Home

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสันทราย

 

1.  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอำเภอสันทราย  มีดังนี้

1.  วัดร้องเม็ง  ม.2   ต.หนองแหย่ง  

2. วัดดอยแท่นพระผาหลวง  ม.  6  ต. ป่าไผ่     

3.  อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้   ม.  6  ต. ป่าไผ่     

4.   วัดพระธาตุจอมกิตติ    ต.แม่แฝก

 

2.  ตำนาน ประวัติความเป็นมา

1.  วัดร้องเม็ง  ม.2   ต.หนองแหย่ง   มีประวัติศาสตร์ทีมีคุณค่ามากมาย สมัย ร.  5  ให้ชมในวัด  และวัตถุโบราณหลากหลาย    มีข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ท (พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง)

 

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

     พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง ก่อตั้งโดยท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗     โดยท่านสนใจในคุณค่าของเก่าของโบราณมาตั้งแต่เป็นสามเณร จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทำให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัว รวมถึงศาสนวัตถุต่างๆ พระพุทธรูปโบราณ ศิลปวัตถุและแบบพิมพ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้านานซึ่งมีคุณค่ามากแต่ได้ถูกละเลยไม่ได้ดูแลรักษา

     ก้าวแรกที่ท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณหันมาสนใจอนุรักษ์ของเก่าประเภทเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มจากชิ้นแรก "ปิมดินกี่" รูปโค้ง สำหรับก่ออิฐสร้างบ่อน้ำจากบ้านของโยมแม่ ซึ่งได้รับตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ เป็นแบบพิมพ์ทำด้วยไม้สักมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ถือเป็นวัตถุชิ้นแรกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มาวางไว้ที่โต๊ะหน้ากุฏิ  พร้อมกับเห็นอะไรเก่า ๆ เช่น ถ้วย, ชาม กระเบื้อง ฯลฯ ก็นำมาวาง ๆ ไว้ รวมประมาณ ๑๐๐ ชิ้น เมื่อศรัทธาชาวบ้านใกล้เคียงที่มาพบเห็นเข้าก็เริ่มสนใจสอบถามถึงความเป็นมา ที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษา สิ่งของบางอย่างคนรุ่นใหม่เห็นก็ยังสงสัย ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ก็ถามถึงประโยชน์ที่ใช้ พระครูก็จะอธิบายเป็นราย ๆ ไป จนกระทั่งศรัทธาประชาชนทราบวัตถุประสงค์ก็พากันนำวัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้เก่าๆ พระพุทธรูปเก่า มาถวายไว้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมากขึ้นเรื่อยๆ นับรวมได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ชิ้น  จนคณะกรรมการวัดเริ่มเห็นว่าสถานที่เก็บคับแคบ จึงได้ขยายตู้เก็บเข้าไว้ในกุฏิถึง ๓ ห้อง ในที่สุดพระครูโกวิทธรรมโสภณจึงดำริให้ก่อสร้างอาคารหลังปัจจุบันขึ้น เพื่อจัดวัตถุสิ่งของไว้ให้เป็นสัดส่วน เมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงศรัทธาญาติโยมต่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และต่างจังหวัด ก็นำของมาบริจาคอยู่เนืองๆ

     ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุพื้นบ้านกว่า ๔,๐๐๐ ชิ้น  ซึ่งล้วนได้มาจากการบริจาคหรือถวายให้กับวัดเพื่อส่วนรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง โดยมิได้หาซื้อมาแต่อย่างใด เมื่อบริจาคเข้ามาก็ได้จัดทำบัญชีไว้ เก็บสิ่งสิ่งของต่างๆ ไว้อย่างดีตามหลักวิชาอนุรักษ์ทางโบราณคดี เมื่อมีศรัทธามาเยี่ยมชมมากขึ้น ได้พบเห็นว่าวัดเก็บรักษาของเก่าแก่โบราณเอาไว้ดี ก็มีความวางไว้ใจถวายสิ่งของให้ตลอดเวลา...

 

ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

     พระครูโกวิทธรรมโสภณ  เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้มีปณิธานริเริ่มเก็บของเก่า ศิลปวัตถุทั้งหลายที่ได้รับมอบจากบรรพบุรุษ และศรัทธาประชาชนที่นำมาบริจาค เพื่อรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้สัมผัส โดยไม่ถือว่าเป็นสมบัติของตนเองแต่อย่างใด แม้จะละสังขารสิ้นอายุขัยไปในวันข้างหน้า สิ่งของเหล่านี้ก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ของส่วนรวมตลอดไป

ติดต่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง
พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง วัดร้องเม็ง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๒๕๕๑๘๒ ,๐๑ - ๙๖๐๓๖๙๘

 

ทางเข้าวัดร้องเม็ง จากสี่แยกศาลเด็ก ไปตามถนน เชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ ๙ เลยตลาดบ่อหินไป ๔๐๐ เมตร เลี้ยวซ้าย เข้าซอยบ้านพยากน้อย ผ่านถนน รพช.ของหมู่บ้านเข้าไปประมาณ ๔ กม. จะถึงหมู่บ้านร้องเม็ง และพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

 

 

 

 

  1. 2.       วัดดอยแท่นพระผาหลวง  ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านโปง   ม.6   ต. ป่าไผ่     

วัดดอยแท่นพระผาหลวง เป็นวัดเก่าแก่  สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา   เป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความวิเวกสันโดษเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน   ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจและมหัศจรรย์ว่าเหตุใดคนในสมัยนั้นถึงได้สร้างพระประธานให้หันหลังให้กับประชาชนที่เข้าไปกราบไหว้ กรมศิลปากรได้สำรวจแจ้งว่า พระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างขึ้นในสมัยเชียงแสนยุคต้นโยนกนคร และแท่นผาหินก้อนใหญ่เกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธศาสนา ซึ่งยังคงเป็นปริศนาธรรมจนถึงทุกวันนี้

วัดดอยแท่นพระผาหลวง โดยมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญดังนี้ บริเวณทางขึ้นวัดจะพบรูปปั้นเทพอสูร ชาวบ้านสมัยก่อนช่วยกันสร้างขึ้นโดยเชื่อว่า เทพอสูรเป็นเทพช่วยปกป้องรักษาป่าไม้ และต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมเหล่าผีสางทั้งหลายไม่ให้เข้ามาสู่หมู่บ้านและ ไม่ไปรบกวนวัดดอยแท่นพระผาหลวง ชาวบ้านบางคนยังมีความเชื่อ เกี่ยวกับการบนไหว้  เพื่อขอสิ่งที่ต้องการ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านปรากฏว่ามักจะได้สิ่งที่ต้องการตามที่ บนไว้   ผู้ที่มาบนส่วนใหญ่มักจะมาบนเกี่ยวกับการให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย   บริเวณใกล้ๆ กับรูปปั้นเทพอสูรจะเห็นบ่อน้ำเก่าแก่มีความลึกประมาณ 7- 8 เมตร   กว้างประมาณ 1.50  เมตร   บ่อน้ำนี้มีความจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่วัดดอยแท่นพระ ผาหลวงมาก   พระในสมัยก่อนต้องเดินด้วยเท้าเปล่าจากวัดลงมาตัดน้ำไปใช้ซึ่งระยะทางจากบ่อ น้ำถึงวัดประมาณ  1  กิโลเมตร   ต่อมาได้มีการสร้างศาลาแท่นดอกไม้คลุมบ่อน้ำนี้ไว้ และยังมีการสร้างที่พักเพิ่มขึ้นอีกสำหรับชาวบ้านมาพักเหนื่อยจากการออกไปหา ของป่าและผู้ที่มาเที่ยวบริเวณนี้

 วัดดอยเเท่นพระผาหลวง   เป็นวัดเก่าวัดเดิมในอำเภอสันทราย   อยู่หลัง  ม.แม่โจ้   สมัยตะก่อนต้องเตียวตี๋นขึ้นไปไหว้สาในงานประเพณีเดือนหกเป็ง (เหนือ)    โดยจะมีการจุดบอกไฟหมื่นปู๋จาบะผาหลวงบนวัด   มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่เหมือนไผคือ   วิหารเก่าสร้างสมัยพระเจ้ากือนา   โดยสร้างองค์พระประธานหันหน้าไปตางวันตกโดยให้กราบไหว้องค์พระประธานในวิหารทางข้างหลังองค์พระ

จารึก 1.2.2.1 วัดดอยแท่นพระ พ.ศ.2357 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดดอยแท่นพระ (เดิมเรียก อารามพระหารแท่นพระคีรี)  ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   จารึกลงบนแผ่นไม้กระดาน ขนาดวัตถุจารึก 141/44.5/4 ซม. จารึกมีด้านเดียว 35 บรรทัด เรือนยันต์  3  เรือนเหนือข้อความจารึก เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา ตัวเลขโหรา ภาษาไทยยวน และบาลี
ข้อความในจารึกกล่าวถึง ปี พ.ศ.2357 สมเด็จเสฏฐ (เจ้าอาวาส) วัดศรีเกิด ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเจ้ากาวิละ ประธานฝ่ายฆราวาส บูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารแท่นพระคีรี และปลูกต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ ความท้ายจารึกเป็น คำปรารถนาให้ได้พบพระอริยเมตไตรย ดังความว่า
คำอ่าน

อิมินา ปฏิสงฺขรณกมฺเมน ปญฺญาวาสฺมึ วิสารโท สงฺสาเรปิ สงฺสารนฺโต กุเล อุตฺตมเก อหํ ยทา อริยเมตฺเตยฺโย พุทฺโธ เหสฺสติ อหมฺปิ สาสเน ชาโต ปพฺพชิตฺวา สนฺติเก ปญฺญวา อิทฺธิสมฺปนฺโน ปากโฏเยว จนฺทิมา ธาเรยฺย ปิฏกตฺตยํ สาสเน สนิยฺยานิเกติ

คำแปล

ด้วยกรรมคือการปฏิสังขรณ์ (วิหาร) นี้ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้แกล้วกล้า แม้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ก็ขอให้ (เกิด) ในตระกูลที่สูง เมื่อใดพระพุทธเจ้านามว่าพระอริยเมตไตรยอุบัติขึ้น (ในโลก) เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพบพระศาสดา บรรพชาในสำนัก (ของพระองค์) เป็นผู้มีปัญญา (และ) ถึงพร้อมด้วยฤทธิ์ ปรากฏเหมือนพระจันทร์ (บนท้องฟ้า) พึงทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกในศาสนาที่นำสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์

การเดินทาง

จากถนนเชียงใหม่ - พร้าว   ทางเข้าอยู่ตรงข้ามตลาดแม่โจ้  หรือ ถนนข้างประมงน้ำจืด  หรือประตู ม. แม่โจ้   ทะละไปด้านหลัง ม. แม่โจ้  ออกสู่คลองชลประทาน   และห่างจากหมู่บ้านโปง  ประมาณ 5  กิโลเมตร   ถนนลาดยางมะตอย  ทางขึ้นเนินเล็กน้อย

 

3. อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้   เป็นที่พักผ่อน  หย่อนใจ  เป็นธรรมชาติ

ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมา  โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  ( 2535 )  ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ ชาวบ้านบ้านโปงจึงเรียกกันติดปากว่าป่าอนุรักษ์บ้านโปง ความสำคัญของป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biodiversity ) อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ มีสัตว์ปีก นก แมลง และผีเสื้อ ที่สวยงาม โดยใช้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้   เป็นสถานที่วิจัยป่าในด้านต่างๆ   ส่วนชาวบ้านบ้าน โปง  ใช้ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารจากป่า   เช่น เห็ด พืชป่าที่กินได้   การอนุรักษ์ป่าร่วมกันโดยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
2. ไหว้พระวัดดอยแท่นพระผาหลวงตำนาน 700 ปี  แห่งเดียวในประเทศไทย
3. เดินเท้า ขี่จักรยานศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ
4. แปลงสาธิตไม้ตัดดอกเมืองหนาว
5. ตั้งเต็นท์พักแรม (Comping), โฮมสเตย์
6. ดูนกในป่าอนุรักษ์
7. ศึกษาสวนป่าสมุนไพร
8. นวดแผนโบราณวัดวิเวกวนาราม
9. ฟาร์มเพาะเห็ด
10. ดูดาวศึกษาดาราศาสตร์
11. นั่งรถไฟล้อยางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
12. ศูนย์สาธิตไบโอดีเซล
13. การเลี้ยงกวางเขาอ่อน
14. การเพาะเลี้ยงวัวพันธุ์บรามัน
15. กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

4 . วัดพระธาตุจอมกิตติ    ต.แม่แฝก

วัดพระธาตุจอมกิติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยเจ้าแม่จามเทวี ขึ้นทะเบียนตั้งเป็นวัดเมื่อพ.ศ.2478 เป็นวัดราษฎร สังกัดมหานิกาย แล้วถูกไฟป่าไหม้ พุทธศาสนิกชนหลายท่านได้ช่วยกันบูรณะ แต่ไม่สำเร็จ จนนายวาริน พูนศิริวงศ์ ได้บูรณะปฏิสังขรเมื่อคราวขึ้นไปสร้าง เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทตั้งแต่ปี 2536 มองจากสนามกอล์ฟขึ้นไปบนภูเขาเห็นมีแต่บันไดขึ้นวัดกับเรือนไม้เก่า จึงขึ้นไปสำรวจเห็นวิหารมีแต่ฐานราก จึงได้ออกเงินสร้างวิหาร และ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ได้นำเงินที่ได้จากงานพระราชทานเพลิงศพมารดา คุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ ไปสมทบสร้างวิหารจนสำเร็จ

วัด  จัดอุปสมบทหมู่ 81 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ วัดศรีงาม วัดศรีทรายมูล วัดร่มหลวง และวัดบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีของเหล่าผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่พระภิกษุและสามเณร รวม 96 รูป ซึ่งพิธีอุปสมบทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ที่วัดศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างชาติ มาร่วมในพิธีอย่างล้นหลาม

 

3.  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อำเภอ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

3.1     การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (การคมนาคม)  ต้องการให้มีถนน ทางลาดยาง   เดินทางสะดวกตลอดสาย มีป้ายบอกทางเข้าที่ชัดเจน  

3.2     ที่พัก     มีโฮมสเตย์   ในพื้นที่  ม.6   บ้านโปง   ต. ป่าไผ่   ใกล้ทางขึ้นดอยแท่นพระ

3.3    สิ่งอำนวยความสะดวก    ต้องการให้มีบริการสาธารณะ  ที่สะดวก  มีรถบริการผ่านเข้าไปท่องเที่ยวได้สะดวก

3.4     สิ่งดึงดูดใจ                   

3.5     กิจกรรม         มีการจัดกิจกรรม  วันสำคัญทางศาสนา  ตามประเพณี  เทศกาลต่าง ๆ ( ของวัดต่างๆ )

               

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 690786