Home หลักสูตรอบรมนักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ

ห้องหลักสูตรอบรมนักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ

  1. จัดหลักสูตรการอบรมที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อยปีละ 1 รุ่น
  2. จัดหลักสูตรการอบรมนอกสถานที่ตามความต้องการของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จำนวนผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

หรือติดต่อนางสาวจิราพร  เรือนชุ่มเชย 053-942577

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ  โทร 053-942567, 086-1952202

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693678