Home ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม  มีพัฒนาการการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 เดิมมีชื่อว่า  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและธุรกิจชุมชน การตั้งชื่อกลุ่มในขณะนั้นอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่นักวิจัยดำเนินการ  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศและส่งเสริมให้ชุมชนมีการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 กระแสภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่นมีมากขึ้น  และนักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น  กลุ่มศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น และในปีพ.ศ.2550 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของสถาบันวิจัยสังคมใหม่  กลุ่มฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบันและงานวิจัยที่นักวิจัยดำเนินการอยู่  ทั้งนี้การดำเนินงานไม่ได้จำกัดเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของคนในสังคมด้วย         

          กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทด้านวิชาการ  ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นจึงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับประเด็นปัญหาทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์  จึงมีแนวทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมและสุขภาวะ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับท้องถิ่นและรัฐบาล   รวมทั้งมีการให้บริการวิชาการ  ส่งเสริม ผลิต และเผยแพร่องค์ความรู้ตามประเด็นที่กลุ่มศึกษา

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 11:20 น. )

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693670