Home วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 

1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมและสุขภาวะ รวมทั้งการค้า-การลงทุน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 

2.วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมและสุขภาวะ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 

3.บริการวิชาการในประเด็นที่ศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวิจัย สร้างศักยภาพให้แก่ชุมชน และเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับท้องถิ่นและรัฐบาล

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 11:12 น. )

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693674