Home บุคลากร

บุคลากร

ประวัติบุคลากรในกลุ่ม

 

นักวิจัย

personnel_01

1. (ภาษาไทย) ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

 (ภาษาอังกฤษ) MISS. Wichulada Matanboon

  โทรศัพท์ 053-942567 โทรสาร 053-942572

 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงาน

การศึกษา

- ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

- ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูเชียงราย

ประสบการณ์

- วิจัยประเด็นสิทธิเด็ก

- วิจัยประเด็นสารเสพติด

- วิจัยประเด็นแรงงานเด็ก

- วิจัยประเด็นความรุนแรงในเด็ก

- วิจัยประเด็นกองทุนและสวัสดิการชุมชน

- วิจัยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV /AIDS

- วิจัยในกลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี

- วิจัยในกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศ

- วิจัยในกลุ่มกลุ่มทหารเกณฑ์

ความสนใจ

- การวิจัยเชิงคุณภาพ

- การวิจัยแบบผสมผสาน

- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโครงข่ายการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

งานสอน

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2552

- ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 personnel_03

2. (ภาษาไทย) ดร.บานจิตร สายรอคำ

(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Banjit Sairorkham

 โทรศัพท์ 053-942580 โทรสาร

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงาน

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาตรี สาขาปรัชญา-ศาสนา และศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายับ

ประสบการณ์

- นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-ปัจจุบัน

- หัวหน้างานวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548-2556

- ผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2535-2547

ความสนใจ

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ศาสนา วัฒนธรรม

- การพัฒนาชุมชน

- เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ


ผู้ช่วยนักวิจัย


personnel_02

1.  (ภาษาไทย) นางสาวจิราพร เรือนชุ่มเชย
(ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ 053-942569 โทรสาร 053-942572
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงาน

การศึกษา

 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ “การสร้างโครงข่ายการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรงในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงราย” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

- ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ “สถานการณ์และรูปแบบของแรงงานเด็กในจังหวัดเชียงราย” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551-2552

- ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551-2552

ความสนใจ

- ประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนpersonnel_04


2. (ภาษาไทย) นายกิตติพงษ์ รักไทย

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittipong Rakthai

โทรศัพท์ 0856157362 โทรสาร 053-942572

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผลงาน

การศึกษา

- ปริญญาโท อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัญญา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยนักวิจัย "โครงการเชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลานการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาสู่เด็กและเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียน " สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

ความสนใจ

- ประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน

และผู้สูงอายุ

-  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 

personnel_05

3. (ภาษาไทย) นายทิวา มาตันบุญ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Tiwa Matanboon

โทรศัพท์ 053-942569 โทรสาร 053-942572
E-mail : 

ผลงาน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ "พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม" สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

ความสนใจ

ประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับเด็กและเยาวชน

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:53 น. )

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693668