Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ"การพัฒนากลไกระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย(ปีที่2)" พร้อมคณะทำงานจัดค่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ และวััฒนธรรมล้านนาเพื่อลดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ระหว่างวันท่ีี 24 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ วัดบ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693679