Home ภารกิจ

ภารกิจ

 

 

1.ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสุขภาวะ เพื่อเสนอแนะและร่วมผลักดันนโยบายและสร้างมาตรการทางสังคมในประเด็นเกี่ยวกับกองทุนชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความยากจน, แรงงาน, สารเสพติด, การละเมิดสิทธิ, เด็ก, ความรุนแรง, ผู้สูงอายุ, ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS,เด็ก เยาวชนและสตรี และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net System) ให้กับกลุ่มต่างๆ


2.ดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับ การค้า-การลงทุน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภาคลุ่มน้ำโขง


3.บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับงานวิจัย สร้างศักยภาพให้แก่ชุมชน  และเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับท้องถิ่นและรัฐบาล

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693672