Home ฐานข้อมูล

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม

ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

IMG_9915

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดโครงการศึกษาดูงงานของกลุ่มผ้าปักม้งบ้านใหม่รุ่งทวี ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

IMG_8824

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนและล้านนาให้กับกลุ่มแชมพูรำข้าว วันที่ 25  มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

IMG_8151

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนและล้านนาให้กับกลุ่มผ้าปักแปรรูปบ้านใหม่รุ่งทวี อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 23 -24  มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหมู่บ้านใหม่รุ่งทวี ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

323459

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม        โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนและล้านนาให้กับกลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดใต้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหมู่บ้านหนองแรดใต้ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

103876093_707598966478517_3359890359248634170_

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดอัตลักษณ์ชุมชนและล้านนาให้กับกลุ่มวิสากิจชุมชนแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ (ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องปรุงรส) เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

11

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการ และทีมงาน เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ หลังวิกฤติโควิด-19 ภายใต้โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานบนฐานอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน” โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม มอบหมายให้ นางสาวจิราพร เรือนชุ่มเชย และ นายทิวา มาตันบุญ นักวิจัยในกลุ่ม ส่งมอบหน้ากากอานามัย เด็ก 2-5 ขวบ 6-9 ขวบ และหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพรรณี ไชยสีหา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

IMG_6529

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.ชม.) และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการทำงานด้านการยุติความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อปรับการทำงานให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน และนำสู่ไปวางแผนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาการดำเนินงานโครงการในช่วงต่อไป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

4

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "เชียงใหม่เมืองงาม" ทางคลื่นวิทยุ FM 100 เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะสื่อสารมวลชน วิทยาลัยเชียงใหม่

6

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อออกแบบและรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรนักติดตามประเมินผลโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จัดโดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

4

งานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และคณะ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและทีมงาน จัดประชุมสรุปงานและเตรียมเปิดตัวโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เข้าร่วมงานอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทีคส์ การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

IMG_6111

โครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน นำโดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ ดร.สุวิภา จำปาวัลย์ และทีมงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเตรียมเปิดตัวโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

5

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และนางสาวกลิ่นสุคนธ์ กันทาน้อย เข้าพบ พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พ.ต.อ.ณัฐวรรธก์ โฆษิตเกียรติคุณ พ.ต.อ.สุรชน นรพิมาน พ.ต.อ.มารุต สุภศิริ ผู้กำกับการสอบสวนและทีมงานสอบสวน เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชน และปรึกษาแนวทางการทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ กองบังคับการาตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เข้าพบนายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงในเด็กเยาวชน ปรึกษาแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการจัดทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนการทำงานลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เข้าพบ พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชน และปรึกษาแนวทางการทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เข้าพบนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รองนายแพทย์สาธารณสุข และทีมงาน เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงในเด็กเยาวชน ปรึกษาแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการจัดทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนการทำงานลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

3

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และนางสาวกลิ่นสุคนธ์ กันทาน้อย เข้าพบ พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และปรึกษาแนวทางการทำ MOU เพื่อขับเคลื่อนลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

4

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ให้การต้อนรับพลเอกจุมพล เฉลยถ้อย วุฒิอาสา ธนาคารสมอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ พันเอกหญิง ศศิธร ทันศรี ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานพัฒนารวมถึงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนลื้อที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม นำเสนอผลการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝางให้กับมูลนิธิรักษ์เด็กและองค์กรในพื้นที่อำเภอฝาง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และทีมงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย จัดเวทีทบทวนสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ เตรียมเปิดตัวโครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และทำ MOU

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

1

โครงการพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน วันที่ 4 ธันวาคม 2562

1

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ได้วิจัยและประเมินผล โครงการพัฒนาเยาวชนอำเภอฝาง ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

1

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ร่วมกับมูลนิธิรักษ์เด็กและเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และครบรอบ 20 ปี มูลนิธิรักษ์เด็ก 

3

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม 

IMG_5418

สัมมนาวิชาการ ''ลื้อ ลัวะ พวน ขึน ไต'' การปรับตัวในสังคมที่แปรเปลี่ยน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

1

การพัฒนาความร่วมมือสองสถาบัน ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยร่วมกับทีมงานอาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนำโดย อาจารย์นิตยา บุญทิม พบกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเชียงรายเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับชุมชน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการสสส.ในพื้นที่ภาคเหนือ

5

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

7

ดร.บานจิตร สายรอคำ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

thai_lue_house2561_f

(คลิกรูปเพื่อลิ้งไปยังวีดีโอ)

บ้านลื้อโบราณ "เฮือนเอื้อยคำ" (บ้าน ๑๐๐ ปี)

 

joon_la_ka_teen_thai_lui_2561

(คลิกรูปเพื่อลิ้งไปยังวีดีโอ)

มหาบุญจุลกฐิน ถื่นไทลื้อ ครั้งที่ ๑๐

 

_Unseen___2

(คลิกรูปเพื่อลิ้งไปยังวีดีโอ)

อาหาร UNSEEN ไตลื้อ ตอนที่ ๒ : ข้าวบ่ายข้าวโฟ่

poy_sang_long_thai_yai_032562

(คลิกรูปเพื่อลิ้งไปยังวีดีโอ)

ประเพณีปอยส่างลองของคนไทใหญ่ บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

_Unseen___1_

(คลิกรูปเพื่อลิ้งไปยังวีดีโอ)

อาหาร UNSEEN ไตลื้อ ตอนที่ ๑ : แอ็บหำหมา

 

4

ดร.วิชุลดามาตันบุญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ภาคเหนือ วันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

26904754_1547486205347709_6958962535590043277_n_1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา และหัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคม พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา เพื่อปรึกษางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน

26231181_1570112506406300_622631303882417267_n

งานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ “MWK. Open House” ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

IMG_0294

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย และติดตามผลการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุที่ได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 – 2560

IMG_0091

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ อาคารกาญจนาภิเษก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดเชตุพน วันที่ 23 ธันวาคม 2560

04

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กวินธร เสถียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่มาเยี่ยมสถาบันและนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

IMG_8164

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ  นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย" ในฐานะ "บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม" ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560

3

นักวิจัยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนาและกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ให้การต้อนรับท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ และคณะโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

3

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และนักวิจัยในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโอกาสมาเยี่่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเรื่องการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน วันที่ 27 เมษายน 2560

6

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบงบประมาณในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายในภาคเหนือตอนบน จำนวน 50,000 บาท

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร หรือ อพท.4 ผลักดันให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านออกสู่สายตานักท่องเที่ยว

2

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยางฮอม (เขตโรงพยาบาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมประชุมคณะทำงานวิชาการสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/2560

1

คณะการสื่อสารมลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือ

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทยในล้านนานำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

1

เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1

เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวัดพระตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมของกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

6

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

7

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดสรุปบทเรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ร่วมกับเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

dd_10

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน  ร่วมจัดโครงการเสวนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนงานคลังภูมิปัญญาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

cc_22

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

BB1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

AA8

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญ สถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

สมัครร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ติดตามรายละเอียดและเกณฑ์การประกวดได้เร็วๆ นี้

สนใจติดต่อ โทร 086-1952202, 091-1436693, 053-942560

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ZZ7

หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิรักษ์ไทย และลงนามในสัญญาโครงการศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมด้านเอดส์ และจัดทำ Mapping ข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

o_23

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

n_24

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

v_01

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

So_1

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

a_04

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะ และดุริยางคศิลปะ โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดประชุมทีมงานวิจัยเพื่อวางแผนดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

m_1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

L_1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

K_21

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

J_5

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

I_7

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ตำบลเวียง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

H_14

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสุ่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

G_27

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

F_1

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

E_8

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

D_21

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

C_15

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

B_4

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

A_5

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเทิง และอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

t1

 

โครงการ "ผลกระทบของการค้ามนุษย์:กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย โดย ดร.วิชุลดา  มาตันบุญและทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

68

ดร. วิชุลดา    มาตันบุญ ได้รับเชิญในฐานะสตรีผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต (สายวิชาการ) ให้บรรยาย เรื่อง “พลังสตรี พลังแห่งความสำเร็จ” เนื่องในโอกาสสตรีสากลประจำปี พ.ศ. 2558

 

56

ดร. วิชุลดา    มาตันบุญ และ ดร. บานจิตร    สายรอคำ เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองเด็ก เยาวชน การสร้างโครงข่ายการทำงานด้านเด็ก เยาวชน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน”

 

41

ดร.วิชุลดา   มาตันบุญ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม เรื่อง “องค์ประกอบกระบวนการและวิธีการพัฒนาสังคมในเชิงสหวิทยาการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีมาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

35

ดร.วิชุลดา   มาตันบุญ, นางสาวจิราพร  เรือนชุ่มเชย และ นายวิชัย    อินชุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน รอบ SSF ปีที่ 3

 

20140828_145919

ดร. วิชุลดา   มาตันบุญ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนักศึกษาหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว แก้ว เรื่อง “การจัดโซนให้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ เรื่อง “ปัญหาท้องก่อนแต่ง”

 

20140828_093904

ดร. วิชุลดา  มาตันบุญ เข้าร่วมการประชุม  The 1st Engagement Thailand Annual Conference “ University Engagement and Social Enterprise: Experiences from the UK and Thailand”

M5

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเด็ก เยาวชนและสตรี" ในพื้นที่ตำลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

J3

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Alcohol-Women: The Community Way of Life Become Changing พร้อมด้วย ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่  4 “The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy”

__1

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมจัด “ค่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนาเพื่อลดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ในระหว่างวันที่วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557

1403839732931

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง   Forced Children Marriage:Solving Pregnant Children Problem or Abuse of Children's Rights ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 

_MG_4945

ดร.วิชุลดา มาตันบุญและนางสาวจิราพร เรือนชุ่มเชยพร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสถานการณ์การกระทำความุรนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

IMG_2587

 

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ , นางสาว จิราพร เรือนชุ่มเชย และทีมงานร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ของ อ.เชียงของ จ. เชียงราย ในวันที่ 8 มีนาคม 2557

 

IMG_2403

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ข่าวทั้งหมด

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 693667