ลำดับที่

 

ชื่อโครงการ

 

ปีพ.ศ.

สถานะภาพในโครงการ

 

 

 

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

1

การจัดทำและกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ

2554

วิชุลดา  มาตันบุญ

 

2

การขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการปกป้องและคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน
(ปีที่ 1)

2554

วิชุลดา  มาตันบุญ

 

3

การสร้างโครงข่ายการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงราย

2553

วิชุลดา  มาตันบุญ

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน 2010 เวลา 08:39 น. )