<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 
     
คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456 ที่จังหวัดแพร่ เป็นธิดาของรองอำมาตย์ตรีเผือก และเจ้าแม่สุคันธา ไชยประวัติ สมรสกับนายสถิตย์ รังคสิริ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายดุสิต รังคสิริ และนายแพทย์สุขุม รังคสิริ

 

คุณหญิงจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อ พ.ศ.2475 และสอบได้วิชาครูมัธยม (ป.ม.) เมื่อ พ.ศ.2478 เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนประจำจังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.2476 จากนั้นย้ายไปที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก แล้วย้ายกลับมาโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ.2517

 
ศาลารังคสิริ ในโรงเรียนนารีรัตน์
 
โรงเรียนนารีรัตน์ พ.ศ.2547

ตลอดเวลาที่รับราชการ คุณหญิงบัวเขียว มีความตั้งใจจริงและศรัทธาในชีวิตครู ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ เพื่อการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดแพร่ โดยได้จัดตั้ง มูลนิธิคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ที่ขาดแคลน และบริจาคที่ดินที่อยู่ติดกับโรงเรียนให้เป็นสมบัติของโรงเรียนนารีรัตน์ นอกจากนี้คุณหญิงยังได้บริจาคเงินสร้างตึกผู้ป่วยพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาล ทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัด ตลอดจนสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาและทางศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก
หลังเกษียณอายุราชการแล้ว คุณหญิงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย คือ เมื่อ พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2519
ด้วยคุณงามความดีของคุณหญิง ทำให้คุณหญิงได้รับเกียรติยศและรางวัลต่างๆ คือ
1. ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่ผู้สมควรได้รับการยกย่อง” ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2519
2. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ.2524
3. ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2524

คุณหญิงถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2531 รวมอายุได้ 75 ปี

   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com