<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
   
 
 
     
นางบัวซอน ถนอมบุญ


นางบัวซอน ถนอมบุญ เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 ที่บ้านต้นรุง หมู่ 3 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ของนายไว และนางหมู ถนอมบุญ ซึ่งมีอาชีพทำไร่และค้าขาย
นางบัวซอน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านต้นรุง เมื่ออายุได้ 13 ปี ได้ไปเรียนซอกับนางคำปัน ช่างซอบ้านทุ่งหลวง เรียนได้ 3 เดือน ก็ไปประกวดซอที่อำเภอพร้าวและได้รับรางวัลที่ 1 จึงย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ จนอายุ 25 ปี ก็ออกจากการเป็นช่างซอ ไปแต่งงานกับนายสมพร อินถา อยู่ที่อำเภอพร้าว มีบุตร 2 คน
นางบัวซอหยุดพักการซอนานถึง 22 ปี เพื่อดูแลครอบครัว เมื่อบุตรสำเร็จการศึกษาจึงเริ่มงานซออีกครั้งหนึ่ง โดยห้างนครพิงค์พาณิชย์ได้ติดต่อ ให้ไปบันทึกแผ่นเสียงหลายเรื่อง ซึ่งยังเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้
ลักษณะเด่นและความสามารถในการซอของบัวซอน คือ ความมีปฏิภาณไหวพริบดี ใช้ถ้อยคำได้ไพเราะคมคาย มีน้ำเสียง ไพเราะจับใจผู้ฟัง

ผลงานที่สำคัญ เช่น
- ประพันธ์บทซอจำนวนหลายสิบเรื่อง เช่น ประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย เรื่องต่อต้านยาเสพติด เรื่องโครงการโรงเรียนสีขาว เรื่องหน้าที่เยาวชน ซอเกี้ยวสาว เรื่องอริยสัจ 4 เรื่องพระคุณของแม่ เป็นต้น
- เข้าร่วมแสดงซอในงานสำคัญของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายประกอบการ สาธิตการซอให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการขับซอพื้นเมือง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมซอในการสืบสานฮีตฮอยฮอมปอยขึ้นเฮือนใหม่ ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา งานเวทีเสวนาประกอบการสาธิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ร่วมแสดงละครซอเผยแพร่เรื่องสุขบัญญติสิบประการให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ณ วัดหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการซือพื้นเมืองกับวิถีชีวิตคนล้านนาเสนอคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค (สกว.)
- ร่วมกับคณะย่าบุญ แสงจันทร์ รับจ้างแสดงซอตามงานต่างๆ และเป็นครูสอนเด็กหนุ่มสาวที่สนใจจะเรียนซอ รวมทั้งช่วยตั้งวงดนตรีสะล้อซึงวงแรกของเชียงใหม่ มีนายอำนวย กลำพัด เป็นหัวหน้าวง
- ร่วมกับนายมาน ปัญญาศีล ช่างซอรุ่นน้องได้มาชวนให้ไปช่วยงานฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยคิดหาแนวทางซอ ให้มีเนื้อหาสาระและบันเทิง ให้ฟังและเข้าใจง่ายขึ้น
- อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพร้าว

รางวัลและการเชิดชู
- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2530
- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์ ระดับจังหวัด (เชียงใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2535
- รางวัลผู้อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะล้านนาในด้านวัฒนธรรม ประจำปี พงศ. 2538
- โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้บริการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอำเภอพร้าว ประจำปี 2538 จากมูลนิธิสุจิตโตเพื่อการศึกษา
- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ระดับเขต 8 ประจำปี พ.ศ. 2539
- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ระดับชาติของภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2539
- ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาการซอภาคเหนือ จากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จากการเข้าร่วมแสดงในงาน "เบิกฟ้าเวียงพิงค์ คู่สิ่งแวดล้อม 40" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
- ประกาศนียบัตรครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1 สาขาวรรณกรรม (การซอ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2544
- ปริญญาบัตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวรรณกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2546
   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com