<<< ปิดเมนู >>>
:: รายการ ::
:: ย้อนกลับ ::
:: ไปข้างหน้า ::
:: admin ::
 
     
พระนางติโลกจุฑาเทวี

พระนางติโลกจุฑาเทวี เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมา ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า ก่อนที่จะมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมานั้น นางเป็นนางสนมของพระองค์ ต่อมามีพระมหาสวามี วัดเชียงยืน รูปหนึ่งทำนายว่า ในอนาคตนางจะได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมา และนางก็ได้เป็นจริงๆ

 
วัดเชียงยืน

พระนางติโลกจุฑาเทวี มีพระโอรสกับพระเจ้าแสนเมืองมา 1 พระองค์ คือ ราชบุตรสามฝั่งแกน ซึ่งประสูติขณะที่พระนางเสด็จประพาสพันนาฝั่งแกน ในปีจุลศักราช 751 (พ.ศ.1902) ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้เสวยราชย์สืบต่อจากพญาแสนเมืองมา คือ พระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อราชบุตรสามฝั่งแกนมีพระชันษา 13 ปี พระนางติโลกฯ ผู้เป็นพระมารดาก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาเทวี พระนามว่า ติโลกจุฑาเทวี พระนางจึงทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้น ณ สถานที่ที่เจ้าสามฝั่งแกนประสูติ โดยให้ชื่อวัดนั้นว่า “วัดเพิง”
เมื่อครั้งที่พระเจ้าแสนเมืองมาสร้างพระเจดีย์หลวง เมื่อ พ.ศ.1934 เพื่ออุทิศพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระเจ้ากือนา พระราชบิดา แต่ยังสร้างไม่เสร็จ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ดังนั้นในปี พ.ศ.1950 พระนางซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์ยุวกษัตริย์ (พระโอรสซึ่งยังทรงพระเยาว์) จึงสร้างต่อโดยทรงรับเป็นแม่กองบัญชาการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ใช้เวลาในการสร้างนาน 5 ปี จึงแล้วเสร็จ ต่อมาในเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ พ.ศ.1954 พระนางได้ทรงกระทำพิธีปกยอดฉัตรเจดีย์ด้วย ทองคำหนัก 8,902 และประดับรัตนมณี 3 ดวง ไว้บนยอดพระเจดีย์นั้น หลังจากนั้น พระนางได้ทรงสร้างพระวิหารหลวงขึ้นหลังหนึ่ง ทางทิศตะวันออกของพระเจดีย์ พร้อมทั้งให้หล่อพระประธาน คือ พระอัฏฐารส และพระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร) ประดิษฐานไว้ในวิหารหลวง จากนั้นจึงทำการฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์หลวง พระวิหาร พระอัฏฐารส และวัดเจดีย์หลวง ในคราวเดียวกัน
ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ว่า พระนางเสด็จสวรรคตเมื่อใด

พระเจดีย์หลวง พ.ศ.2546
 
วิหาร อยู่ในระหว่างบูรณะ พ.ศ.2546
 
พระอัฏฐารส และพระอัครสาวก ในวิหารหลวง
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ 2547 โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Social Research Institute Chiang Mai University© All Rights Reserved

contact webmaster : webmaster@maeyinglanna.com