2.  นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541

 

         


สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   

             ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดเอกภาพและความต่อเนื่องสามารถระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เรื่อง นโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และสาระสำคัญ ดังนี้

 


แนวความคิดทางยุทธศาสตร์

  1. การใช้พลังประชาชนเป็นกำลังพื้นฐาน โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับตามยุทธศาสตร์ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
  2. การจัดระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงานที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นองค์กรดำเนินงานในระดับพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด (ศ.ปส.ก./จ.)
  3. การควบคุมพื้นที่ ด้วยการสกัดกั้นการลำเลียง การนำเข้ายาเสพติดจากภายนอกประเทศ ในพื้นที่ชายแดนและการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน
  4. การใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพ ประกอบด้วย การปฏิบัติต่อผู้ติดยาในฐานะ ผู้ป่วย การปราบปรามต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
  5. การปราบปรามอิทธิพลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งให้ความคุ้มครอง สนับสนุน และแสวงประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของคำสั่ง

ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน : ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการผนึกกำลังของประชาชนและหน่วยราชการในการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 • การบริหาร : โดยการจัดองค์กร ทั้งองค์กรนโยบายและองค์กรดำเนินงานรองรับกันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ และการมอบอำนาจให้องค์กรและบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าการจังหวัดและ ว่าการกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ และผู้อำนวยการเขต


 • แนวการปฏิบัติ : กำหนดแนวการปฏิบัติ 13 ประการ ได้แก่
   1. ดำเนินการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
   2. กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินงานสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
   3. ไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่และลดจำนวนผู้เสพเดิมที่มีอยู่ลง
   4. ป้องกันยาเสพติดในทุกระดับ (ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน) อย่างครบกระบวนการและต่อเนื่อง
   5. ปฏิบัติต่อผู้ติดยาในฐานะผู้ป่วย
   6. ดำเนินการต่อ ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก กลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเฉียบขาด
   7. ประสานการดำเนินงานด้านปราบปรามให้สอดคล้องรองรับซึ่งกันและกัน
   8. ให้ความสำคัญในการดำเนินการข่าวเชิงรุกอย่างมีแผน
   9. ลดเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
   10. ปฏิบัติการทางการเมืองระหว่างประเทศ
   11. กำหนดภารกิจด้านยาเสพติด เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ
   12. ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลของรัฐในการดำเนินการ
   13. ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเฉียบขาด
    
   
       

  << หน้าที่ผ่านมา   หน้าถัดไป >>