สำนักงาน ป.ป.ส.

   

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสารเสพติด

 
    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  
   

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรด้านสารเสพติด  
   

โครงการศึกษาสถานการณ์ตลาดยาอีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
   
ทำเนียบบุคลากรด้านสารเสพติด  
   
ปัจจัยการค้าและการลำเลียงยาเสพติดในกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและลีซอ  
   
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ  
   
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา