หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
คำนำ

     จากหลักฐานที่บันทึกไว้เป็นอักษรโบราณในจารึกล้านนา ใบลาน และพับหนังสา ที่มีอายุหลายร้อยปี ระบุว่าล้านนาเป็นสังคมเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิม ในส่วนของข้าวที่เป็นพืชหลักนั้น มีวัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ ความเชื่อ พิธีกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งอาจจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรมและวิธีการ ที่มีชื่อเรียกและวิธีปฎิบัติที่แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาแต่โบราณ แต่ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากที่การเกษตรแผนใหม่ได้แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนล้านนา แบบแผนทางการเกษตรดั้งเดิมได้ถูกแทนที่โดยการเกษตรแผนใหม่ จนกระทั่งวัฒนธรรมประเพณี เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีปฏิบัติดั้งเดิมหลายอย่างเริ่มเลือนหายและนับวันแต่จะสูญหายไป เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง
     สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของท้องถิ่น นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ทนุบำรุงไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง จึงได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวล้านนามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้นำมาบริการทางวิชาการสู่สาธารณชนในลักษณะต่างๆ เช่น หนังสือ การจัดทำ Website e-Lanna เป็นต้น สำหรับภูมิปัญญาตลอดจนองค์ความรู้ในการดูแลและเก็บรักษาข้าวภายหลังการเก็บเกี่ยวน ได้รวบรวมข้อมูลจากบางท้องถิ่นในล้านนาเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะมีเครื่องมือเครื่องใช้และวิธีการ ที่มีชื่อเรียกและวิธีการที่แตกต่างไปจากนี้อีกก็เป็นได้      สถาบันวิจัยสังคมใคร่ขอขอบคุณโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้อนุญาตให้นำข้อมูลจากการวิจัยมาเผยแพร่ ณ ที่นี้ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ Website นี้ ขอขอบคุณผู้ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายและผู้เฒ่าผู้แก่ทุกท่านที่ได้พยายามรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตในอันที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้เคยปฏิบัติมาท่านเป็นผู้เข้าชมท่านที่
4968496849684968


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------