หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
การขนข้าวเปลือกกลับบ้าน
  • การใช้แรงงานคน
  • การใช้แรงงานสัตว์
  • การใช้เกวียน
  •      หลังจากพัดข้าวเสร็จแล้ว ชาวไร่ชาวนาก็จะขนข้าวเปลือกกลับไปใส่ยุ้งฉาง การขนข้าวเปลือกจากไร่นานั้น มีการใช้ทั้งแรงงานคน และแรงงานสัตว์
    การใช้แรงงานคน
         การใช้แรงงานคนขนข้าวเปลือกกลับบ้านนั้น มี 2 ลักษณะคือการหาบ และ การแบก
    การหาบ
         ภาชนะที่ใช้ใส่ข้าวเปลือกเพื่อหาบกลับบ้าน ได้แก่ เปี้ยด และ บุง
    เปี้ยด
         เปี้ยด เป็นภาชนะเครื่องจักสานที่ใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ ตามแต่จะใช้งาน มีหูร้อยเชือกยาวสำหรับหาบคอน เปี้ยดมีหลายขนาด
         - “เปี้ยดแบน” เป็นเปี๊ยดที่มีขนาดเล็กที่สุด
         - “เปี้ยดฮาม” เป็นเปี๊ยดขนาดกลาง
         - “เปี้ยดหลวง” เป็นเปี๊ยดขนาดใหญ่
         ในการหาบข้าวเปลือกจากทุ่งนากลับไปบ้านนั้นจะใส่ข้าวเปลือกให้พอดีแต่ไม่เต็มเปี้ยดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกกระฉอกออกไป
    จากเปี้ยด ในระหว่างที่หาบไป


    :: เปี้ยดแบนก้นตื้น ::
    (ถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)


    :: เปี้ยดแบนก้นลึก ::
    (ถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)

    :: การหาบโดยใช้เปี้ยดฮาม ::
    (ภาพจากคุณบุญเสริม สาตราภัย)

    :: เปี้ยดหลวง ::

    :: การหาบข้าวเปลือกโดยใช้เปี้ยดหลวง ::
    (เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณบุญเสริม สาตราภัย)

    หน้าถัดไป >>>


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
    โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
    สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------