หน้าแรก   การเกี่ยวและการตากข้าว   การนวดหรือฟาดข้าว   การเอาข้าวใส่ยุ้ง   การนำมาบริโภค
ยุ้งข้าว
ลักษณะของยุ้งข้าว
ยุ้งข้าวคือที่เก็บข้าวเปลือกของชาวไร่ชาวนาในล้านนา มี 3 ลักษณะ ได้แก่
     ยุ้งชั่วคราว
     ยุ้งชั่วคราวมักพบในกรณีที่พื้นที่ปลูกข้าวอยู่ไกลจากบ้านเรือนของผู้ปลูก หรือเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการขนข้าวเปลือกกลับมาบ้าน เช่น บนภูเขา เป็นต้น ชาวไร่ชาวนาบางคนจึงทำที่เก็บข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราวที่บริเวณห้างนาหรือห้างไร่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวในระหว่างที่ต้องมาดูแลข้าวที่ปลูกไว้


:: ห้างนา ::


:: ห้างไร่หรือตุ๊บไร่ :::: ห้างไร่ใช้เป็นยุ้งชั่วคราวเก็บข้าวเปลือกไว้บนห้างของชาวกะเหรี่ยง ::


:: การใช้ด้านล่างของห้างไร่ใช้เป็นยุ้งชั่วคราวของชาวกะเหรี่ยง ::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์
โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-Lanna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------