วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
หน้าแรก
ความเป็นมา
กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับยาเสพติด
ข่าวแวดวงวิชาการสารเสพติด
ข่าว / กิจกรรมของโครงการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
องค์ความรู้ยาเสพติด
บทความและเรื่องเล่า
เอกสาร Download
หน่วยงานภาคีสนับสนุน

ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องสารเสพติด รวมทั้งเป็นศูนย์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติงานของเครือข่าย

เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงความรู้ เรื่องสารเสพติดได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึ งพิษภัยของสารเสพติด และสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในครอบครัว และในชุมชนของตนเอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
มูลนิธิพลังชุมชนไทย
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
ให้เหล้า=แช่ง
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบสารสนเทศนี้
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด

RSS Update
ข่าวสาร
องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด
ข้อคิดและประสบการณ์

RSS


 
แสดงหน้าละ 10 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/15
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] หน้าถัดไป >>
เอกสาร Download
นโยบาย ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒ และคำสั่งนร.ที่ ๒๔๙/๒๕๕๒ ว่าด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม(ศ.ป.ส. ภาคประชาสังคม)
คำสั่ง 249 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด ภาคประชาสังคมจังหวัดและอำเภอ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี 2552 และแนวโน้มของปัญหา ประกอบการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. : กลไกอำนวยการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำ Personal Factors Related to be Relapse Drug Users
เศรษฐศาสตร์เรื่องบุหรี่ และอัตราภาษีบุหรี่ The political economy of tobacco products and optimal cigarette taxation
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่ง การเรียนรู้
การแพร่ระบาดของสารเสพติด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
บารากู่ คืออะไร?
คีตามีน Ketamine [ยาเค]
การบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกรูปแบบ กาย จิต สังคมบำบัด (Matrix Model)
ยาเลิฟ
รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย
Error: It's not possible to reach RSS file...
Update ข่าวสารยาเสพติด
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล