วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS

คู่มือการประสานงานและการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด

   
รายละเอียด คู่มือการประสานงานและการรวบรวมพยานหลักฐานคดียาเสพติด


การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของไทยได้กำหนดผู้เกี่ยวข้องไว้หลายฝ่าย โดยเริ่มตั้งแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีหน้าที่ในการสืบสวน จับกุมผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนว่าเป็นความผิดจริงตามนั้นหรือไม่ พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองก่อนที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่และควรได้รับโทษอย่างไร หากพิจารณาลงโทษ ทางราชทัณฑ์ก็รับหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดไปบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล

การจับกุม การแจ้งข้อหา และการสอบสวน มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินคดียาเสพติด ระบบวิธีพิจารณาคดีในศาลไทยใช้ระบบกล่าวหา ซึ่งฝ่ายโจทก์ต้องหาพยานหลักฐานมาสืบแสดงต่อศาลให้เห็นความผิดของฝ่ายจำเลย โดยเปิดโอกาสให้จำเลยซักไซ้ต่อสู้ ดังนั้น การหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดเป็นสิ่งสำคัญต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้และต้องคำนึงถึงทุกขั้นตอน ในหลายคดีผู้กระทำความผิดได้รับการยกฟ้องเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ในหลายประการ จากลักษณะพิเศษของอาชญากรรมคดียาเสพติดที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นเครือข่ายงานและใช้ประโยชน์เจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างอิทธิพลให้ตนเองเพื่อให้หลบรอดจากการถูกจับกุม ดังนั้น จรรยาบรรณของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็น
เรื่องสำคัญที่ต้องยึดและปฏิบัติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต นึกถึงบาปบุญคุณโทษ รู้จักประมาณตน เลือกคบคน และรักศักดิ์ศรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้หลายประการ โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ การกระทำใดๆ อันกระทบหรือล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมาย หรือการมีองค์กรที่มีความเป็นกลางมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร เช่น การจับ การค้น การควบคุม ดังนั้น ที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมต้องคำนึงถึงและนำมาพิจารณาประกอบเป็นอย่างมาก
การปราบปรามผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ผู้มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้องมองปัญหาให้ครบทุกด้าน นับตั้งแต่ตัวผู้กระทำความผิด เครือข่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พฤติการณ์กระทำความผิด ของกลางยาเสพติด ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการประสานงานและติดตามการดำเนินคดียาเสพติดระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องคดียาเสพติด เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติได้ทราบและพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงแห่งคดีในการที่จะผดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดและตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ประการสุดท้าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปราบปรามยาเสพติด โดยสามารถดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดภารกิจให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เข้าฟังการสอบสวนและขอทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดี การสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เพื่อให้พยานหลักฐานรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการทำความเห็นเสนอไว้ในสำนวนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนได้ทราบความต้องการของสำนักงาน ป.ป.ส. ก่อนเสนอให้พนักงานอัยการมีความเห็นต่อไป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประสานการดำเนินคดียาเสพติด พยานหลักฐาน และคำพิพากษาคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ในการปฏิบัติการสืบสวน จับกุม สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษตามความผิดที่ได้ก่อขึ้น

สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม


ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ไฟล์ประกอบ

ไฟล์ประกอบ
เอกสารประกอบ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:14:44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2602   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล