วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
พิมพ์หน้านี้ | RSS

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening test (ASSIST)

   
รายละเอียด การพัฒนาแบบคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening test (ASSIST)

แบบคัดกรอง ASSIST ได้มีการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้มีการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากหลายๆประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ 1997 โดยพัฒนาจาก AUDIT Test ซึ่งแบบคัดกรอง ASSIST เป็นการค้นหาผู้ใช้ยาและสารเสพติด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ช่วยในการวินิจฉัยและเป็นตัวบงชี้ถึงการใช้กิจกรรมในการช่วยลดปัญหาการใช้ สารเสพติดได้ทันท่วงที่และเหมาะสม เป็นการลดปัญหาการติดยาและสารเสพติด ซึ่งจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 5-10 นาที ทางสถาบันได้มีการพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อให้สามารถใช้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น เป็นแบบหน้าเดียวโดยมีการเก็บข้อมูล เพื่อการวิจัยจากกลุ่มผู้ใช้ยาและสารเสพติด ในชุมชน ในสถานที่รอตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ และในกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดในรายที่มารับบริการครั้งแรกในสถาบันฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย ในหัวข้อ "สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน" ในการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่อง "การสำรวจเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

โดย พญ.ญานิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ไฟล์ประกอบ
เอกสารประกอบการบรรยาย
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15:37:33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2653   Share this knowledge on Facebook
Social Network
แสดงความคิดเห็น
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล