วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
หน้าแรก
ความเป็นมา
กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับยาเสพติด
ข่าวแวดวงวิชาการสารเสพติด
ข่าว / กิจกรรมของโครงการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
องค์ความรู้ยาเสพติด
บทความและเรื่องเล่า
เอกสาร Download
หน่วยงานภาคีสนับสนุน

ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องสารเสพติด รวมทั้งเป็นศูนย์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติงานของเครือข่าย

เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงความรู้ เรื่องสารเสพติดได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึ งพิษภัยของสารเสพติด และสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในครอบครัว และในชุมชนของตนเอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
มูลนิธิพลังชุมชนไทย
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
ให้เหล้า=แช่ง
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบสารสนเทศนี้
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด

RSS Update
ข่าวสาร
องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด
ข้อคิดและประสบการณ์

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาตรการในควบคุมยาเสพติด มาตรการเฉพาะด้าน
ระเบียบและแนวปฏิบัติฯ คำวินิจฉัยที่น่าสนใจด้านยาเสพติด
แบบฟอร์มต่างๆ

** ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล