วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
หน้าแรก
ความเป็นมา
กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับยาเสพติด
ข่าวแวดวงวิชาการสารเสพติด
ข่าว / กิจกรรมของโครงการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
องค์ความรู้ยาเสพติด
บทความและเรื่องเล่า
เอกสาร Download
หน่วยงานภาคีสนับสนุน

ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องสารเสพติด รวมทั้งเป็นศูนย์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติงานของเครือข่าย

เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงความรู้ เรื่องสารเสพติดได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึ งพิษภัยของสารเสพติด และสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในครอบครัว และในชุมชนของตนเอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
มูลนิธิพลังชุมชนไทย
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
ให้เหล้า=แช่ง
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบสารสนเทศนี้
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด

RSS Update
ข่าวสาร
องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด
ข้อคิดและประสบการณ์

RSS
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และ ดร.พิทยา พานทอง ร่วมเป็นวิทยากรในการสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และ ดร.พิทยา พานทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556 ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมประชุม โครงการบูรณาการด้านยาเสพ ปี 2556
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) กลุ่มศึกษาท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมสัมภาษณ์ข้อมูล โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมสัมภาษณ์ข้อมูล โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมสัมภาษณ์ข้อมูล โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมสัมภาษณ์ข้อมูล โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลของการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมสัมภาษณ์ข้อมูล โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ (นักวิจัยเชี่ยวชาญ) ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเครือข่ายปฎิบัติการ "คืนคนดีสู่สังคม" เพื่อเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ตำบลชมภู และตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมประชุม โครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการทบทวนแบบเร่งด่วนด้านสถานการณ์/ยุทธศาสตร์และผลกระทบในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อมก๋อยและรอยต่อ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร การจัดอบรมโครงการบริการวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คุณสุรีย์ บุญญานุพงษ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน กับหน่วยงานต่างๆ
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มศึกษาท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดประชุมรวมพลังชุมชนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลสุเทพ (Suthep Model)
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุม "เวทีพัฒนายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ"
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด จากสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้านยาเสพติดสถาบันศึกษาและยุววิจัย วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเพื่อการพัฒนาชุมชน
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับภาคประชาชน
ประชุมหารือแนวทางในการทำงานบริการแก่ชุมชน ระหว่างกลุ่มศึกษาท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา มูลนิธิภูมิพลัง ปปส. และคณะอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการผลงานเรื่อง "พลังเยาวชน เด็กฮ้าย ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะในชุมชน พื้นที่ตำบลหนองควาย วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชุมชนตำบลสุเทพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะในชุมชน พื้นที่ตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
การอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการสายใยรักชุมชน คืนคนดีสู่สังคม และโครงการฮอมผะญ๋าพัฒนาบ้านรวมน้ำใจข่วงเปา วันที่ 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประชุม "เวทีแกนนำสัญจร เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือตอนบน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
การอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการลด-ละ-เลิกยาเสพติดและสุราในชุมชน” วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ปิยมาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะแกนนำชุมชน เรื่อง "การใช้สื่อสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" 11 มีนาคม พ.ศ. 2553
กลุ่มงาน ท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา จัดการประชุมเรื่อง "การประเมินผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต"
ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมทอง เพื่อวางแผนกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลจอมทอง
อบรมการพัฒนาทักษะเยาวชน ในการสร้างสื่อสาธารณะ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552
คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552
ประชุมอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัมมนาเรื่อง กระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ ผลการศึกษาเบื้องต้น เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สัมมนาวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย ครั้งที่ 6
การประชุม "เพื่อนช่วยเพื่อนแก้ปัญหายาเสพติด" 5 มิถุนายน 52
 
แสดงหน้าละ 50 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/1
1
เอกสาร Download
นโยบาย ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒ และคำสั่งนร.ที่ ๒๔๙/๒๕๕๒ ว่าด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม(ศ.ป.ส. ภาคประชาสังคม)
คำสั่ง 249 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด ภาคประชาสังคมจังหวัดและอำเภอ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี 2552 และแนวโน้มของปัญหา ประกอบการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. : กลไกอำนวยการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำ Personal Factors Related to be Relapse Drug Users
เศรษฐศาสตร์เรื่องบุหรี่ และอัตราภาษีบุหรี่ The political economy of tobacco products and optimal cigarette taxation
การแพร่ระบาดของสารเสพติด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่ง การเรียนรู้
องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
บารากู่ คืออะไร?
คีตามีน Ketamine [ยาเค]
การบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกรูปแบบ กาย จิต สังคมบำบัด (Matrix Model)
ยาเลิฟ
รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย
Error: It's not possible to reach RSS file...
Update ข่าวสารยาเสพติด
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล