ฐานข้อมูลงานวิจัยสารเสพติด
เมื่อ ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:03:50 เปิดอ่าน 3885 ครั้ง
แสดงรายละเอียดของหน้าที่สมบูรณ์

แนวทางการวิจัย เพื่อพัฒนานโยบาย แก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย

ข้อมูลโดย รศ.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 . เพื่อสำรวจการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดที่ทําขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ พ .ศ... 2529 จนกระทั่งถึง 2539 แล้วจัดทําเป็นบรรณานุกรมวิจัยยาเสพติดในประเทศไทย
2. เพื่อสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยที่สำคัญและมีคุณภาพ แล้วสรุปเป็นสถานภาพองค์ความร็เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย แล้วเขียนข้อเสนอชุดวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและการจัดการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยในอนาคต
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร ซึ่งเป็นการวิจัยที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมระดมสมองเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยที่จัดขึ้น วันที่ 3 ตุลาคม พ ศ.2539 ณ โรมแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย ตั้งแต่ พ ศ .. 2529-2539 เท่าที่ค้นพบ จำนวน 1 64 ฉบับ ผู้วิจัยได้คัดเลือกและย่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ฉบับ แล้วนำเนื้อหาสาระมาเขียนเป็นรายงาน
สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย
URL : http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/print.php?type=research&id=3
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com