วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
หน้าแรก
ความเป็นมา
กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับยาเสพติด
ข่าวแวดวงวิชาการสารเสพติด
ข่าว / กิจกรรมของโครงการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
องค์ความรู้ยาเสพติด
บทความและเรื่องเล่า
เอกสาร Download
หน่วยงานภาคีสนับสนุน

ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องสารเสพติด รวมทั้งเป็นศูนย์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติงานของเครือข่าย

เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงความรู้ เรื่องสารเสพติดได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด

ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึ งพิษภัยของสารเสพติด และสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในครอบครัว และในชุมชนของตนเอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
มูลนิธิพลังชุมชนไทย
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยยาเสพติด
ให้เหล้า=แช่ง
แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบสารสนเทศนี้
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด

RSS Update
ข่าวสาร
องค์ความรู้เรื่องสารเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด
ข้อคิดและประสบการณ์

RSS
รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ผลงานวิจัยจาก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดและผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว : ศึกษากรณีเมืองเชีงใหม่ และเมืองลำพูน
ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กนิษฐา ไทยกล้า และคณะ)
สถานภาพการใช้ กัญชา-กระท่อม ยาบ้า ไอซ์ ยาอี ยาเค โคเคน สารระเหย 2546
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย องค์กรวิชาการสารเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรงวยุติธรรม
รายงานผลการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มานพ คณะโต
ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนผู้กระทำผิดฐานจำหน่ายยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดราชบุรี
FACTORS AFFECTING IN INVESTIGATION OF AMPHETAMINE PURCHASERS : A CASE STUDY OF RATCHABURI PROVINCIAL POLICE
บุญส่ง ห้องแซง
วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดึงข้อมูลจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธร จังหวัดยะลา
สุนทรีพรรณ กำปั่นทอง
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
Seeking evidences in drugs cases by using special investigation methods
มยุรา วิมลโลหการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมองและกลไกการเสพติด
ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปผลการถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหายาเสพติด โดยแกนนำชุมชน
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือยาและสารทดแทนยาเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2550
ผศ.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
ความรู้และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.
การติดตามและประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตจังหวัดภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
อภิชวัล เอื้อประเสริฐ
ปิยกานต์ ฟักสด
มยุรา ลือใจอินทร์
การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด แบบครบวงจรและยั่งยืน
ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
รองศาสตราจารย์ รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
วัชรพงศ์ พุ่มชื่น
กุลิสรา กฤตวรกาญจน์
วิลาวัณย์ หงษ์นคร
ผจงจิต ติ๊บประสอน
องค์ความรู้จากความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
วิลาวัณย์ หงษ์นคร
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ปัญหายาเสพติด : มุมมองทางสังคมวิทยา
Drug problems : The Sociological Perspectives
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพื้นฐาน
คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
แสดงหน้าละ 20 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/4
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าถัดไป >>
เอกสาร Download
นโยบาย ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๒ และคำสั่งนร.ที่ ๒๔๙/๒๕๕๒ ว่าด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม(ศ.ป.ส. ภาคประชาสังคม)
คำสั่ง 249 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด ภาคประชาสังคมจังหวัดและอำเภอ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี 2552 และแนวโน้มของปัญหา ประกอบการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. : กลไกอำนวยการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำ Personal Factors Related to be Relapse Drug Users
เศรษฐศาสตร์เรื่องบุหรี่ และอัตราภาษีบุหรี่ The political economy of tobacco products and optimal cigarette taxation
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติด ตามแนวคิดองค์การแห่ง การเรียนรู้
การแพร่ระบาดของสารเสพติด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด ที่มีผู้สนใจเข้ามาดู มากที่สุด 5 อันดับแรก
บารากู่ คืออะไร?
การบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอกรูปแบบ กาย จิต สังคมบำบัด (Matrix Model)
คีตามีน Ketamine [ยาเค]
ยาเลิฟ
รายชื่อสถานบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ในประเทศไทย
Error: It's not possible to reach RSS file...
Update ข่าวสารยาเสพติด
เลิกเหล้าเข้าพรรษา
ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com

หน้าหลัก | ผู้ดูแล