รวมงานวิจัยยาเสพติดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ผลงานวิจัยจาก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดและผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว : ศึกษากรณีเมืองเชีงใหม่ และเมืองลำพูน
ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กนิษฐา ไทยกล้า และคณะ)
สถานภาพการใช้ กัญชา-กระท่อม ยาบ้า ไอซ์ ยาอี ยาเค โคเคน สารระเหย 2546
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย องค์กรวิชาการสารเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรงวยุติธรรม
รายงานผลการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มานพ คณะโต
ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบสวนผู้กระทำผิดฐานจำหน่ายยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดราชบุรี
FACTORS AFFECTING IN INVESTIGATION OF AMPHETAMINE PURCHASERS : A CASE STUDY OF RATCHABURI PROVINCIAL POLICE
บุญส่ง ห้องแซง
วิทยานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดึงข้อมูลจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธร จังหวัดยะลา
สุนทรีพรรณ กำปั่นทอง
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
Seeking evidences in drugs cases by using special investigation methods
มยุรา วิมลโลหการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมองและกลไกการเสพติด
ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรุปผลการถอดบทเรียนการให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหายาเสพติด โดยแกนนำชุมชน
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือยาและสารทดแทนยาเสพติด
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ. 2550
ผศ.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
ความรู้และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.
การติดตามและประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตจังหวัดภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
อภิชวัล เอื้อประเสริฐ
ปิยกานต์ ฟักสด
มยุรา ลือใจอินทร์
การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด แบบครบวงจรและยั่งยืน
ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
รองศาสตราจารย์ รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
นางสาวจันทร์ศิริ วาทหงษ์
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
วัชรพงศ์ พุ่มชื่น
กุลิสรา กฤตวรกาญจน์
วิลาวัณย์ หงษ์นคร
ผจงจิต ติ๊บประสอน
องค์ความรู้จากความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
วิลาวัณย์ หงษ์นคร
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ส่วนวิชาการด้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
ปัญหายาเสพติด : มุมมองทางสังคมวิทยา
Drug problems : The Sociological Perspectives
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพื้นฐาน
คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แสดงหน้าละ 20 รายการ : แสดงหน้าที่ 1/4
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าถัดไป >>