‘บทเรียนออนไลน์’

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.bc.msu.ac.th/~std49010911772/index.php

โทษของยาเสพติด

โทษของยาเสพติด ระบบ e-Learning ของ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ แบบทดสอบโดย นายนิติภัทร เสาวกุล ที่มา http://www.dekgeng.com/thai/conp/7536.htm

ระบบ e-Learning สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

ระบบ e-Learning สำนักคณะกรรมการอาหารและยา โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/library/e-learning/

ความปลอดภัยในชีวิต สารเสพติด

ความปลอดภัยในชีวิต ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC ที่มา http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=482&sid=411&lid=97567&lid_parent=97581

สารเสพติดและผลต่อร่างกาย

สารเสพติดและผลต่อร่างกาย ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC   ที่มา http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=5&sid=204

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โทษของสารเสพติด

โดย ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โทษของสารเสพติด ชื่อหลักสูตร : AG07-02:โทษของสารเสพติด ผู้สร้างหลักสูตร : oODNAOo ระยะเวลา : 1 วัน เนื้อหา : 1.โทษและพิษภัยของสารเสพติด 2.บุหรี่ 3.ยาบ้า 4.สารเสพติดออกฤทธิ์กดประสาท 5.สุรา   วัตถุประสงค์ : ตระหนักถึงภัย และโทษของยาเสพติด คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เอกสารอ้างอิง : แผ่นพับยาเสพติด ที่มา http://learnsquare.wimaxmhs.org/index.php?mod=Courses&op=course_detail&cid=74&sid=