เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่ง 249 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด ภาคประชาสังคมจังหวัดและอำเภอ
เอกสาร ประกอบ การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชา สังคม ระดับจังหวัดและอำเภอเน้นหนัก พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2553

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี 2552 และแนวโน้มของปัญหา ประกอบการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. : กลไกอำนวยการระดับชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ธงชัย ไชยพรหม สำนักงาน ปปส. ภาค 5
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ใช้ในทางที่ผิดในภาคเหนือ
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 กรกฎาคม 2552

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และ มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยภาคเหนือตอนบนวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552