หน่วยงานภาคีสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
องค์กรพัฒนาเอกชน
มูลนิธิพลังชุมชนไทย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดลำพูน
ภาคประชาชน
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย
อ.สุมาลี วรรณรัตน์
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชียงใหม่
อ.สงวน อินต๊ะ
คุณประไพ อมรศักดิ์
คุณเทวา ใจสุกใส
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณพงษ์เดช ทองประกายดาว
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำพูน
พ่อหลวงปรีเลิศ อบอุ่นเชย
คุณมนู ศรีประสาท
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง
อ.อินสอน อภิวันสนอง
คุณสมร สังฆะสร
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา
พ่อหลวงมนัส เวียงลอ
คุณดารุณี ขันโท
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดแพร่
คุณชุติมา เวียงโอสถ
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดน่าน
คุณสฤษฎิ์ สุฤทธิ์
อ.ชูศิลป์ สารรัตนะ