ออกแบบและนำเสนอโดยกลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่