แบบสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
  เชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Username Password